Title Image

Découvrir Brando

découvrir brandoBrando

La Commune de Brando est l’un des hauts lieux de l’histoire insulaire. Site préhistorique, sa marine d’Erbalunga fut même un port phénicien puis romain. C’est donc sur le littoral que Brando connut son premier développement.

L’anarchie et l’insécurité qui suivirent la chute de l’Empire romain, amenèrent les habitants à se protéger des invasions sarrazines et lombardes en s’éloignant de la mer et en bâtissant leurs villages sur les hauteurs.

A la fin du XIe siècle, la puissante famille génoise des AVOGARI DE GENTILE fonde, dans la moitié sud du Cap Corse, une seigneurie, plaçant ainsi sous sa coupe des populations en quête de sécurité. Des châteaux fortifiés furent construits, dont ceux de Castello et d’Erbalunga, ainsi que le « Castellacciu » surplombant Lavasina et marquant la limite sud de la seigneurie de Brando. La population s’accrut, les activités économiques reprirent (élevage caprin, viticulture, oléiculture, artisanat), le commerce maritime avec la péninsule italique se développa, faisant d’Erbalunga, jusqu’au XVIe siècle, le premier port insulaire, bien avant l’essor de Bastia et d’Ajaccio.

Les guerres franco-génoises de la décennie 1550-1560 portèrent un coup fatal à une féodalité locale par ailleurs divisée : seigneurie de Brando pro-française et seigneurie d’Erbalunga pro-génoise.

Agressions et représailles se succédèrent :

  • Fin 1556 : 77 coups de canons tirés par les troupes franco-turques endommagent sérieusement la tour d’Erbalunga tenue par Alessandro GENTILE.
  • Début 1557 : représailles génoises contre le château de Castello, domaine des frères Altobello et Raffaele GENTILE.
  • 08 avril 1557 : destruction d’Erbalunga par les Français avec l’aide des troupes de Raffaele GENTILE.
  • 05 novembre 1557 : les Génois détruisent la tour de Poretto.

Le XVIIe siècle fut synonyme de paix. Ce n’est qu’à partir de la révolte de 1729 que la Corse entra dans un bouillonnement qui n’intéressera toutefois le Cap Corse que vers les années 1760, date à laquelle il adhère, non sans quelques difficultés, au mouvement paoliste. Après la défaite des troupes de Pascal Paoli à Ponte-Novo le 08 mai 1769, Brando s’intègre rapidement dans le cadre de la monarchie française.

Mais son commerce maritime périclite peu à peu, notamment après l’apparition de la navigation à vapeur. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c’est la vigne qui est anéantie par le phylloxera.

Cette récession économique, à laquelle s’ajoute une importante progression démographique, entraîne une forte émigration vers le continent et l’empire français ainsi que vers l’Amérique du Sud (essentiellement Porto-Rico et Vénézuela).

Scopre BranduBrandu

A pieve di Brandu hè un locu presceltu di a Storia isulana. Situ prestoricu, a so marina d’Erbalonga fù ancu un portu feniciu po rumanu. Ghjè dunque à tagliu di mare chì Brandu ebbe u so primu sviluppu.

L’anarchia è l’insicurezza chì seguitonu a scunfitta di l’Imperu rumanu, purtonu l’abitanti à parassi da l’invasione sarracine è lumbarde alluntanendusi da u mare è alzendu i so paesi nant’à l’alture.

À a fine di l’XIu seculu, a putente famiglia genuvese di l’AVOGARI DE GENTILE stabbilisce, in a medità suttana di u Capicorsu, una signuria, ammaistrendu cusì e pupulazione in cerca di sicurezza. Castelli furtificati funu custruiti, quelli di Castellu è d’Erbalonga, è dinù u « Castellacciu » chì supraneghja Lavasina è puntilleghja a cunfina suttana di a signuria di Brandu. A pupulazione crescì, ripiglionu l’attività ecunomiche (allevu caprunu, viticultura, alivicultura, artigianatu), u cummerciu maritimu cù l’Italia si sviluppò, fendu d’Erbalonga, sin’à u XVIu seculu, u primu portu isulanu, bellu nanzu à a spannata di Bastia è d’Aiacciu.

E guerre trà i Francesi è i Genuvesi di u dicenniu 1550-1560 culpinu per bè a feudalità lucale chì d’altronde era disunita : signuria di Brandu à prò di i Francesi è signuria d’Erbalonga à prò di i Genuvesi.

Agressione è vindette si fecenu u chjam’è rispondi :

  • Fine di u 1556 : 77 cannunate tirate da e truppe francese è turche dannighjonu da seriu a torra d’Erbalonga tenuta da Alessandru GENTILE.
  • Principu di u 1557 : spedizione punitiva genuvesa contr’à u castellu di Castellu, casale di i fratelli Altubellu è Raffaele GENTILE.
  • l’08 d’aprile di u 1557 : destruzzione d’Erbalonga da i Francesi cù l’aiutu di e truppe di Raffaele GENTILE.
  • u 05 di nuvembre di u 1557 : i Genuvesi sdrughjenu a torra di u Purettu.

U XVIIu seculu fù di pace. Ùn hè ch’è da a rivolta di u 1729 chì a Corsica fù in un sussulu chì tuccò u Capicorsu solu versu l’annate 1760, quand’ellu pigliò a pratesa, micca cun asgiu, di a mossa paulista. Dopu à a scunfitta di e truppe di Pasquale Paoli in Ponte Novu u 09 di maghju di u 1769, Brandu s’inserisce prestu ind’a munarchia francese.
Ma u so cummerciu maritimu piglia a falata pianu pianu, soprattuttu dopu à u nasce di a navigazione à vapore. In a seconda medità di u XIXu seculu, tocca à a vigna à esse scempiata da u filosserà.

Sta ricessione ecunomica affiancata d’una bella prugressione demugrafica, cagiuneghja una forte migrazione versu u cuntinente è l’imperu francese quant’è versu l’America Suttana (per u più in Porturicu è à u Venezuella).

In

Brando

In

Village de Poretto

In

Tour de Poretto

In

Tour d’Erbalunga

In

Sainte Marie

In

Silgaggia

In

Saint Erasme d’Erbalunga

In

Brando

In

Erbalunga

In

Lavasina

In

Lavoir de Poretto

In

Lavasina

In

Poretto

In

Pozzo

In

Brando

In

Pozzo

In

Brando

In

hameau de Pozzo

In

Monastère

In

Notre dame des neiges

In

Notre Dame des Grâces

In

Castello

In

Brando

In

Pont de Castello

In

Brando

In

Vue

In

Castello

In

CASTELLO