Title Image

Castello

Les hameauxCastello

Le hameau de Castello est un petit village médiéval situé au pied de son château du XIIIe siècle. Il fut le siège de la seigneurie de Brando dont dépendaient d’autres communes du Cap Corse.

Ce château fut détruit en 1557 par les Génois. Ses vestiges raisonnent encore des amours tumultueuses d’une femme, dite « La Sposetta » dont l’inconduite fut à l’origine de la rupture qui intervint au sein des GENTILE, seigneurs de Brando, et qui eut pour conséquence pendant plus de cent ans, une lutte sans merci qui opposa les GENTILE de Brando à ceux d’Erbalunga.

En effet, « La Sposetta », mariée à Vinciguerra GENTILE, ayant des relations très intimes avec un cousin nommé Guelfuccio GENTILE, fut poignardée par son propre époux et son amant chassé du château de Castello. Cela ce passait vers 1450.

Guelfuccio et son frère Francesco s’installèrent à Erbalunga. La rupture était consommée et les relations entre les deux seigneuries furent marquées par une haine tenace et meurtrière.

Outre les vestiges du château, on peut admirer, au-delà du petit pont, la chapelle St Antoine, le magnifique lavoir et la fontaine récemment restaurés, ainsi, qu’à l’entrée du hameau, la maison des GENTILE, dont la porte est surmontée d’armoiries (1602).

Enfin, un sentier reliant Castello à Silgaggia permet de découvrir les vestiges de deux hameaux abandonnés : Grotta et Serboghju.

PaisoliCastellu

Castellu hè un paisolu medievale postu à u pede di u so castellu di u XIIIu seculu. Fù a sede di a signuria di Brandu di pettu à quale dipendianu d’altre cumune di u Capicorsu.

Stu castellu fù sdruttu in u 1557 da i Genuvesi. Ribombanu sempre in e so vistiche l’amori scumpigliati d’una donna detta « A Spusetta » chì a scundotta fù à l’origine di a spiccanza chì stalvò frà i GENTILE, signori di Brandu, è chì ebbe per cunsequenza per più di centu anni, una lotta spietata trà i GENTILE di Brandu è quelli d’Erbalonga.

Di fatti, « A Spusetta », maritata cù Vinciguerra GENTILE, si tenia cù un cuginu chjamatu Guelfucciu GENTILE, fù tomba à cultillate da u maritu stessu è u so amante scacciatu da u castellu di Castellu. L’affare si passò versu u 1450.

Guelfucciu cù u so fratellu Francescu s’installonu in Erbalonga. A rumpitura era cumpiita è e relazione trà e duie signurie funu impresse da un odiu putente è assassinu.

Fora di e vistiche di u castellu, si pò rimirà, al di là di u punticellu, a cappella Sant’Antone, u lavatoghju magnificu è a funtana accunciata da pocu, è dinù, à l’orlu di u paisolu, a casa di i GENTILE, cù u so usciu curunatu à armatura (1602).

Infine, un chjassu culleghendu Castellu à Silgaghja permette di scopre e vistiche di dui paisoli abandunnati : Grotta è Serboghju.