Title Image

Pozzo

Les hameauxPozzo

Village médiéval typique, aux ruelles dallées ou empierrées. En contrebas de la route menant à Pozzo, se trouve l’ancien Couvent des Capucins (1550) ainsi que l’église St Barthélémy (1848).

Au centre du village, on peut admirer la chapelle privée St Jean-Baptiste, édifiée début XVIIIe siècle, à l’initiative de Carlo FERDINANDI, sous la conduite de Maestro Domenico BAINO (de Côme), architecte ayant par ailleurs à son actif la construction du clocher de l’église de La Porta et la réfection de la coupole de la cathédrale de Florence.

A proximité, une très ancienne demeure notable (1482) à l’architecture remarquable, avec fenêtres géminées sur colonnettes de marbre.

Enfin, à l’entrée nord du village et au centre du cimetière, on peut voir un édifice dont la construction, en 1855, est due à Filippo FERDINANDI : le tombeau communautaire.

Jusqu’à cette date, les morts de Pozzo devaient être transportés au cimetière de Castello, dans la vallée voisine, pour y être mis en terre. Afin de remédier à cet état de choses, Filippo FERDINANDI décida de faire construire ce tombeau.

Son utilisation, à défaut de caveau familial, relève d’un particularisme unique en Corse et vraisemblablement au-delà de notre île. Il dispose en effet d’emplacements numérotés et d’un ossuaire. Chacun des emplacements est prévu pour recevoir le corps d’un défunt, sans cercueil, le nouveau défunt prenant la place du plus ancien dont les restes sont transférés dans l’ossuaire. Ces « mouvements » sont consignés sur un registre spécial.

PaisoliU Pozzu

Paese medievale tipicu, cù e so strette inchjappellate o impetrate. Da sottu à a strada chì ghjunghje à u Pozzu, si trova l’anzianu Cunventu di i Cappuccini (1550) è dinù a chjesa San Bartuli (1848).

À mezu paese, si pò rimirà a cappella privata San Ghjuvan Battista, edificata à l’entre di u XVIIIu seculu, per iniziativa di Carlu FERDINANDI, à cura di Maestro Domenico BAINO (di Como), architettu chì avia digià realizatu a custruzzione di u campanile di a chjesa di A Porta è u ristoru di u domu di a catedrale di Firenze.

Ci si trova accantu, un’antichissima casa di sgiò (1482) à l’architettura tremenda, cun purtelli cuppiati nant’à culunnette di marmaru.

Infine, à l’entrata nordu di u paese è à mezu à u campu santu, si pò vede un edifiziu custruitu in u 1855, grazia à Filippu FERDINANDI : u tumbinu cumunitariu.

Sin’à tandu, i morti di u Pozzu eranu tramutati in u campu santu di Castellu, in a valle vicina, da esseci sottuterrati. Per falla finita cù stu fattu, Filippu FERDINANDI decise di fà custruisce issu tumbinu.

U so usu, in mancanza d’esse un tumbinu famigliale, entre in un particularisimu unicu in Corsica è prubabilmente al di là di a nostra isula. Di fatti, pussede impiazzamenti numerati è un ussuariu. Ogni impiazzamentu hè previstu pè riceve a salma d’un defuntu, senza cascia, u novu defuntu pigliendusi a piazza di u più anzianu dopu trasferita a so spoglia murtale inde l’ussuariu. Sti « muvimenti » sò nutati nant’à un registru particulare.